PhD opportunity at the Jagiellonian University

Environmental Education Research Team (http://ee.uj.edu.pl/en/staff/malgorzata-grodzinska-jurczak-prof/about-me) in co-operation with Institute of Environmental Sciences and Institute of Geography & Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland are seeking a motivated PhD candidate to join the project “Climate crisis: a new paradigm for addressing minimization of plastic harm in the era of COVID-19 pandemic ” (details in the enclosed document).

A potential candidate will have an M.Sc. degree in a relevant field (biology, social sciences, psychology, social geography) by July 2019, should possess knowledge and experience in designing and conducting interdisciplinary research and working in interdisciplinary research teams. Written and oral skills in English are required. A job experience in practical nature conservation (also non-research sector) would be of advantage.

How to apply: Candidates are asked to register, submit a CV and a letter of motivation in English and/or Polish. For more information and informal inquiries, please contact supervisor Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl or Skype: margaretgrodzinskajurczak). The recruitment process details: https://science.phd.uj.edu.pl/en_GB/rekrutacja/rekrutacja-2020/2021 and/or https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/en_GB/for_candidates/recruitment

Title: Climate crisis: a new paradigm for addressing minimization of plastic harm in the era of COVID-19 pandemic 

Name of supervisor: Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 

Background information: Contemporary environmental discourses have been largely focused on different contributors to the climate crisis including plastic considered as having the strongest impact on the natural environment and public health. The CO2 emissions directly connected to plastic production, recycling and utilization – estimated to triple by 2050 – requires a re-assessment due to the global COVID-19 pandemic. The already chronic problem of plastic pollution is just becoming more worrying, as the new circumstances result in a constantly growing generation of a new type of pollution originating from single-use items such as gloves, masks, medical suits, cutlery etc. The previously perceived negative roles of plastic experience a major change as health fears appear to outweigh environmental concerns. However, although the effects of the COVID-19 pandemic are more immediate than those of plastic usage, both have a tremendous impact on the environment and public health. Facing both threats requires a major incision into the prevailing plastic governance ensuring a sustainable transition of values and behaviors towards a holistic plastic waste management while considering changing environmental conditions.

The main questions to be addressed in the project: This research project aims at re-assessing the plastic threat reinforced by the COVID-19 pandemic. It will investigate attitudes and opinions towards the harm of plastic to the environment and health, using the interdisciplinary context, investigating the general public and various stakeholders at local and regional governance levels in Poland. Moreover, we’ll develop an inclusive approach aiming at minimizing the new type of plastic pollution, which will comprise a combination of innovative technologies, participatory scenario modelling and knowledge co-creation processes.Information on the methods/description of work: The project will utilize a mixed-mode approach with qualitative and quantitative methods. The outputs of the PhD project will be used for comparisons with equivalent research in other countries to validate their relevance and strengthen their practical universality.

Organizujemy warsztaty! Symulacje społeczne jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

19 października, Kraków, Kampus UJ, 9:00-16:00

Zapisy: joanna.tusznio@uj.edu.pl

Udział bezpłatny

Wyzwania

Zmiany klimatu. Kurczące się zasoby naturalne. Rosnące nierówności i wynikające z tego konflikty. Katastrofy naturalne i powodowane przez ludzi. Skomplikowane przyczyny i złożona natura tych wyzwań wymagają zaangażowania i współpracy na różnych poziomach, od lokalnego do globalnego. Konieczność pilnego działania jest oczywista. Jednakże, zbyt często obiecujące wysiłki zawodzą z powodu błędnych założeń, braku zaufania, bądź kiepskiej komunikacji. Jak zrozumieć złożone problemy w takiej skali? Czy i jak możemy bezpiecznie eksplorować różne pomysły na rozwiązanie problemów zrównoważonego rozwoju?

Narzędzie: symulacje społeczne

Symulacje społeczne oferują kombinację budowania scenariuszy grupowych, gier fabularnych i grywalizacji. Integrują interesariuszy z różnorodnym doświadczeniem i wartościami. Przez kilka godzin, uczestnicy wchodzą w interakcje ze sobą we wspólnym, bezpiecznym środowisku, które odzwierciedla kluczowe aspekty prawdziwego świata. W tej symulowanej rzeczywistości uczestnicy przyjmują role reprezentujące różne sektory: naukę, administrację, biznes, organizacje pozarządowe. W ten sposób, uczestnicy mają szansę zmierzenia się z prawdziwymi problemami, skonfrontować się z przeciwnymi punktami widzenia, oraz rozwiązywać konflikty poprzez negocjacje i dialog. Razem kreatywnie eksperymentują, kombinują i testują w praktyce nowe pomysły poprzez ciągle zderzanie się z wynikami swoich decyzji.

warsztaty symulacje

W efekcie, symulacje społeczne pozwalają uczestnikom rozszerzyć i zweryfikować swój światopogląd. Pomagają w odkryciu błędnych przekonań, wyzwalają dialog i eksperymentowanie. Wspólne doświadczenie eliminuje bariery pomiędzy stronami, wzmacniając zaufanie i zrozumienie. Wraz ze zwiększającym się przepływem informacji, uczestnikom coraz łatwiej jest zdobywać wspólny język i działać razem dla wspólnej sprawy. W efekcie następuje zmiana stanu umysłu, która prowadzi do powstania kreatywnych, inkluzyjnych, trwałych rozwiązań, jak również do zaangażowania i poświęcenia się działaniu w prawdziwym świecie.

Celem symulacji jest eksploracja nowych sposobów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, adaptacji i ograniczenia zmian klimatu, odpowiedzialnego zarządzania zasobami, transformacji energetycznej, poprawy jakości życia, czy też tworzenia prężnych, odpornych społeczeństw. Dla tych wszystkich wyzwań, symulacje społeczne mogą być polem testowym, na którym edukatorzy, naukowcy, osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką zrównoważonego rozwoju, oraz decydenci mogą współpracować i planować możliwe przyszłe działania.

Warsztaty

Warsztaty symulacji społecznych łączą elementy eksperymentalne z przeglądem podstawowych założeń tego typu narzędzi oraz dyskusją możliwych aplikacji. W pierwszej części warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość doświadczenia części World’s Future Game – symulacji społecznej poświęconej celom zrównoważonego rozwoju. Po symulacji odbędzie spotkanie podsumowujące – nierozłączna część doświadczenia. W drugiej części warsztatów odbędzie się seria prezentacji połączona z dyskusją, które zrewidują aplikacje symulacji społecznych dla edukacji, badań i polityki publicznej.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagania: otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników

Język: Polski, ale materiały dotyczące symulacji oraz slajdy prezentacji będą w języku angielskim.

 

Prowadzący

Piotr Magnuszewski zawodowo szuka odpowiedzi na pytanie, co wpływa na złożoność oraz jak zrozumieć i zarządzać tą złożonością. Od kilku dekad zajmuje się modelowaniem systemów, projektowaniem gier, pracuje jako profesjonalny trener, facylitator oraz naukowiec. Dostarcza narzędzia dla interesariuszy z różnych sektorach dla tworzenia lepszych polityk i podejmowania lepszych decyzji dotyczących społeczeństwa i środowiska. Zaprojektował i zastosował wiele symulacji społecznych i gier fabularnych dotyczących zagadnień złożoności oraz zrównoważonego rozwoju, takich jako zmiany klimatu, transformacja energetyczna, zarządzanie zasobami naturalnymi. Projektuje i wdraża narzędzia, które umożliwiają efektywną współpracę różnych grup i organizacji. Piotr pracował z różnymi grupami naukowców, firmami, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi organizacjami, w tym z Komisją Europejską, OECD, Afrykańskim Bankiem Rozwoju i Zambezi Watercourse Commission.

Piotr pracuje jako dyrektor naukowy Centrum Rozwiązań Systemowych oraz jako badacz w International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Warsztaty organizowane są we współpracy z dr Marianną Strzelecką, w ramach projektu Polonez 3, UMO-2016/23/P/HS6/04017.

Sympozju ISSRM w Oshkosh (Wisconsin)

W dniach 2-7 czerwca w kampusie Uniwersytetu Wisconsin w Oshkosh obyło się XXV sympozjum ISSRM (International Symposium on Society and Natural Resources) organizowane przez International Association for Society and Natural Resources. 

 

W seminarium uczestniczyło około 400 osób, głównie z USA, choć przyjechało też trochę badaczy z Azji oraz z Europy (w sumie z 16 krajów, w  tym dwie – niżej podpisane – z Polski).

Wystąpienia były w zdecydowanej większości wysokiej jakości i bazowały na solidnych danych i porządnie zrobionej analizie. Sporo wystąpień miało charakter interdyscyplinarny.

Problematyka była bardzo zróżnicowana. Wiodące tematy dotyczyły: energii, zmiany klimatu, zagospodarowania przestrzeni, partycypacji, wspólnot lokalnych, zagrożenia pożarowego, lasów, rolnictwa, konfliktów na linii człowiek-przyroda, etyki i filozofii środowiskowej.  

Współorganizatorem sympozjum była Fundacja Aldo Leopolda, jednego z pionierów idei ochrony przyrody w USA. Wydarzeniem uzupełniającym był pokaz filmu nt. Aldo Leopolda, który odbył się w miejscowym kinie. Kino przypominało polskie kina osiedlowe z lat 1970tych.   

Bardzo dobrze przygotowana była sesja posterowa. Posterów było bardzo dużo, blisko 100. Sesja trwała dość długo, autorzy byli przygotowani by zwięźle przedstawić swoje badania. Publiczność była zainteresowana. Amerykańskie konferencje mają lepiej zorganizowane sesje posterowe niż konferencje w Europie. 

Bardzo dobrze mają się w Wisconsin browary rzemieślnicze.

Następne sympozjum odbędzie się 23-26 czerwca 2020 w Cairns, Australia i będzie ono zatytułowane: “Re-creating Landscape and Culture in a Time of Global Change”.

 Piotr Matczak, Krzysztof Mączka

Pierwsza konferencja Sekcji Socjologii Środowiska – podsumowanie

Pierwsza konferencja Sekcji Socjologii Środowiska – podsumowanie

Ponad dwadzieścia referatów w czterech sesjach tematycznych zaprezentowano podczas pierwszej konferencji zorganizowanej przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS, która odbyła się 18-19 września 2018 w Gołuchowie k. Kalisza,w Ośrodku Kultury Leśnej Lasów Państwowych. Ośrodek był współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia. Głównym celem spotkania było dokonanie przeglądu badań i aktualnej wiedzy o społecznym znaczeniu lasu i środowiska przyrodniczego.
Konferencję poprzedziło spotkanie Sekcji Socjologii Środowiska PTS, na którym omówiono najbliższe plany Sekcji m.in. zaangażowanie w organizację dwóch paneli dyskusyjnych podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego PTS (11 – 14 września 2019, Wrocław). Dyskutowano też o propozycjach cyklicznych działań Sekcji m.in. realizacji raz na dwa lata konferencji tematycznych.

Zarówno skład osobowy jak i program wystąpień potwierdziły, że tematyka społecznego znaczenia środowiska przyrodniczego to pole do współpracy różnych dziedzin. Kolejne prezentacje pozwoliły zapoznać się z perspektywą nie tylko socjologii, lecz także nauk o ziemi, antropologii, psychologii środowiska czy nauk o zdrowiu. Różnorodność referatów zachęcała do wymiany doświadczeń i uwzględniania różnych punktów widzenia.

Zaprezentowane wyniki badań empirycznych i inspiracje teoretyczne można podsumować za pomocą triady „polityka – konflikty – komunikacja”. Tematem przewodnim części wystąpień była krytyczna analiza realizacji polityk środowiskowych (np. systemu certyfikacji drewna czy zarządzania miejską zielenią, parkami narodowymi lub obszarami Natura 2000) na różnych poziomach: międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Ważny wątek stanowiły też konflikty środowiskowe – obok tematu Puszczy Białowieskiej omówiono również m.in. konflikty na obszarach Natura 2000 i spory o miejskie drzewa. Dyskutowano zarówno o przyczynach powstawania tego typu konfliktów, jak i o możliwościach ich rozwiązywania. Trzecim znaczącym obszarem tematycznym okazało się komunikowanie – zarówno ze społeczeństwem oraz jako przepływ informacji i znaczeń pomiędzy uczestnikami polityk i konfliktów. Badania w tym zakresie obejmują m.in. strategie komunikacyjne i dyskursy, efektywność edukacji ekologicznej czy mechanizmy powstawania tzw. zachowań prośrodowiskowych.

Ośrodek Kultury Leśnej mieści się na terenie dawnej Ordynacji Gołuchowskiej Książąt Czartoryskich. W przerwach konferencji, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia m.in. parku-arboretum, pokazowej zagrody zwierząt oraz ekspozycji Ośrodka Kultury Leśnej LP. Środowisko przyrodnicze było nie tylko tematem konferencji, lecz stanowiło też otoczenie konferencji.

Głównym wnioskiem ze spotkania jest konieczność analizy środowiska przyrodniczego jako złożonego systemu ekologiczno-społecznego. Dlatego naukowa i publiczna debata na ten temat wymaga współdziałania i przepływu informacji pomiędzy różnymi dyscyplinami, nawet jeśli czasem stanowi to poważne wyzwanie. Nauki społeczne mają do odegrania w tym procesie niebagatelną rolę, jako przestrzeń do współpracy, analizy i komunikacji.

Konferencja pokazała, że badania dotyczące środowiska przyrodniczego z perspektywy nauk społecznych są już w Polsce zaawansowane, lecz raczej rozproszone. Prezentacja wyników na forum dała uczestnikom orientację w stanie prac badawczych i pozwoliła ulokować własne działania naukowe w szerszym kontekście. Spotkanie w Gołuchowie pokazało, że organizowanie konferencji przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS ma uzasadnienie jako sposób na integrację badań w tym obszarze.

Konferencja Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego – program i drugi komunikat

Konferencja Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego – program i drugi komunikat

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się pierwsza konferencja organizowana przez Sekcję Socjologii Środowiska PTS! Zapraszamy do Gołuchowa w dniach 18-19 września. W wieczór poprzedzający konferencję zapraszamy na spotkanie członków Sekcji, podczas którego – poza integracją – porozmawiamy o pomysłach na działanie Sekcji w kolejnych latach.

Komunikat wraz z programem znajduje się tutaj: Komunikat konferencyjny nr 2

Karta zgłoszeniowa dla uczestników – słuchaczy: KARTA ZGŁOSZENIA słuchacza

Konferencje dla socjologów – XIX Kongres Światowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA) w Toronto

Konferencje dla socjologów – XIX Kongres Światowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA) w Toronto

Dziewiętnasty Kongres Światowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA) odbył się w Toronto, w Kanadzie, 15-21 lipca 2018. Uczestniczyło w nim ponad 5 tysięcy badaczy. W ramach ISA działa 56 Komitetów Badawczych (Research Committees), zorganizowanych według obszarów badawczych i jednym nich jest komitet Środowisko i Społeczeństwo (RC24 – Environment and Society).

Koordynatorem programu komitetu RC24 na Kongresie był Koichi HASEGAWA z Tohoku University (Japonia). Obrady Komitetu zorganizowane były w sesje tematyczne. Było ich wiele i obejmowały one tematy szczegółowe i bardziej generalne:

 1. Sociological Perspectives on Climate Change: Emprical Research
 2. Climate Change Mitigation and Adaptation: Progress and Pitfalls in Low-Carbon Transition
 3. Climate Change and Social Movements: Mobilizing and Resisting Climate Action.
 4. Ecological Democracy in the World at Risk (tu Katarzyna Iwińska prezentowała referat: K. IWINSKA, Collegium Civitas; M. KRASZEWSKA, Collegium Civitas, K.WITKOWSKA, Collegium Civitas, A.MIŚKIEWICZ, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Social Perception Analysis of Introducing the Nuclear Power Plant Programme in Poland),
 5. Nuclear Waste Risk Governance
 6. Re-Imagining the Anthropocene
 7. Gender and Environment
 8. Environmental Expertise
 9. Environmental Justice and Responsibilities
 10. Micro-Solutions to Global Environmental Problems (K. IWIŃSKA prezentowała referat: Poland Women Attitudes Towards Environment in Poland – the Case Study of Upper Silesia Region (Poland).
 11. Physical Infrastructure and Environmental Hazards: A Burdensome Legacy of Modernity
 12. Missing the Sociopolitical Links: Food, Energy, and Water Security in Cities
 13. Sustainable Governance of Global Supply Chains
 14. Sustainability Transitions: Conceptual and Empirical Innovations from Around the Globe
 15. Advances in Understanding Green Consumption
 16. Critical Environmental Sociologies of the Just Transition
 17. Environmental Movements and Intersectional Activism
 18. Globalization, Resource Extraction, and Social Movement Mobilization
 19. Multinational Corporations and the Environment
 20. Social Transformation and Energy Transition in Rural Context

W każdej sesji prezentowano od 3 do 8 referatów.

Dodatkowo odbyły się dwie sesje łączone, współorganizowane przez Komitet Środowisko i Społeczeństwo:

 1. Metrics in Environmental Governance: Toward a Critical Analysis of Accountability
 2. Climate Change and Urban Transformations

Poza tym miały miejsce sesje przy okrągłych stołach, gdzie zorganizowano kilkadziesiąt dyskusji dotyczących projektów badawczych z zakresu socjologii środowiska.

Zwraca uwagę znaczenie problematyki zmiany klimatu.

Wystąpienia miały rozmaity charakter, zdecydowana większość referowała wyniki badań empirycznych. Część wykorzystywała aparaturę statystyczną, lecz sporo też było referatów bazujących na badaniach jakościowych.

ISA Forum – Porto Alegre

We wtorek, 17.07.2018 odbyło się również spotkanie członków Komitetu RC 24, podczas którego podsumowano działania z ostatnich 4 lat (zachęcali wszystkich do członkostwa w komitecie). Koichi Hasagawa (prezydent RC24) wraz z Magnusem Bostromem (wiceprezydentem RC24) sprawozdali krótko wspólne konferencje, pokazali nowe logo grupy, przedstawili sytuację finansową (dobrą, bez zmian) oraz plany spotkań komitetu. Głównie zwracano uwagę na kolejne konferencje w ramach ESA, ISA i Japanese Association for Environmental Sociology (JAES) oraz innych grup azjatyckich, itp. (więcej na stronie http://www.isarc24.com, patrz newsletter)

Wydarzeniem wieczoru było ogłoszenie laureata nagrody: FREDERICK H.BUTTEL INTERNATIONAL AWARD 2018 została przyznana Matthias’owi Gross.

Przedstawiono również wyniki wyborów nowego zarządu: na prezydentkę kolejnej kadencji została wybrana Debra Davidson (University of Alberta, Canada), która wcześniej była sekretarzem zarządu. Jej zastępcą został Rolf Lidskog (Orebro University, Sweden). Na koniec szczególnie zachęcano do składania publikacji i włączenia się w rozwój czasopisma: ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY, które wkrótce ma być indeksowane w Scopus.

Następny Kongres ISA odbędzie się za 4 lata w czerwcu  24-31 2022 roku w Melbourne.

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy numer Biuletynu!

Pierwszy numer Biuletynu!

Niedawno ukazał się pierwszy numer Biuletynu Sekcji Socjologii Środowiska PTS. Staraliśmy się zawrzeć w nim najpilniejsze informacje dotyczące Sekcji, a także przedstawić członków i przybliżyć nieco naszą działalność. Liczymy na to, że każdy Czytelnik znajdzie w nim coś interesującego. Jeśli jednak zabrakło czegoś istotnego, nic nie stoi na przeszkodzie, by w kolejnych wydaniach Biuletynu włączyć inne tematy i zagadnienia, które w odczuciu Czytelnika są szczególnie warte uwagi. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, do przesyłania swoich komentarzy, opinii, sugestii co do treści. Ponadto jesteśmy bardzo ciekawi, czy przypadła Państwu do gustu forma Biuletynu i sposób prezentacji zawartości. Może czegoś brakuje, a może materiał byłby bardziej czytelny w innej postaci? Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie pomysły i sugestie, są one wręcz niezbędne, by móc rozwijać zarówno Biuletyn, jak i naszą działalność. Stąd raz jeszcze zapraszamy do kontaktu czy to poprzez Facebooka czy bezpośrednio przez e-mail. I, choć mamy nadzieję, że wystrzegaliśmy się błędów, w pierwszym podejściu są one nieuniknione, dlatego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.

Biuletyn jest dostępny pod tym linkiem:

Biuletyn Sekcji Socjologii Środowiska nr 1, 2018

Numer pierwszy Biuletynu, jak i następne, będą zamieszczane na stronie Sekcji, pod zakładką Biuletyn w menu strony.

 

Zapraszamy na konferencję! „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, Gołuchów 18-19 października 2018

Zapraszamy na konferencję! „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, Gołuchów 18-19 października 2018

 Ośrodek Kultury Leśnej LP i Sekcja Socjologii Środowiska PTS zapraszają do udziału w konferencji „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, która odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza, 18-19 października 2018

Las jako element środowiska przyrodniczego ma istotny kontekst społeczny, wyrażony nie tylko określonymi formami jego użytkowania, ale także sferą pozamaterialną. Wśród społecznych wymiarów lasu należy wymienić m.in. dostęp do zasobów surowca drzewnego i regulacje w tym zakresie (prawne i zwyczajowe); ochrona lasu i  różnorodności biologicznej w lasach; wartości, normy i postawy społeczne wobec lasu; społeczne funkcje lasu (rekreacyjne, kulturowe, estetyczne itp.); zarządzanie zasobami leśnymi (synergie, konflikty i kolizje); las jako przedmiot zainteresowań grup społecznych (społeczności lokalne; organizacje pozarządowe; partycypacja społeczna); las w edukacji formalnej i nieformalnej. Badania dotyczące społecznego znaczenia lasu są prowadzone od dawna, w szczególności w Stanach Zjednoczonych oraz w Skandynawii. W Polsce prowadzono do tej pory przede wszystkim badania dotyczące problemów ochrony przyrody w lasach i konfliktów społecznych w zarządzaniu zasobami leśnymi. Szczególnym obiektem zainteresowania była Puszcza Białowieska, gdzie analizowano długotrwały konflikt wokół definicji i sposobów ochrony lasu angażujący wiele grup społecznych na różnych poziomach podejmowania decyzji i w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Choć polskie badania społecznego znaczenia lasu są – jak dotychczas – wycinkowe, nauki społeczne mają potencjalnie do zaoferowania wiele istotnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu istniejących badań i istniejącej wiedzy na
temat społecznego znaczenia lasu, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych. Służyć to ma zarówno celom poznawczym jak i praktycznym, związanym z zarządzaniem lasami. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców i praktyków związanych z budowaniem i stosowaniem wiedzy o społecznych aspektach lasu. Zapraszamy do wygłaszania referatów prezentujących wyniki oryginalnych badań poruszających tematykę lasu w kontekście społecznym, prezentacji innowacyjnych metod i technik badań społecznych mających szczególne zastosowanie do badania społecznego znaczenia lasu, a także wyników i doświadczeń z badań innych elementów środowiska naturalnego, z których wynikają istotne wnioski dla nowych perspektyw badania lasów i innych elementów środowiska w naukach społecznych. W szczególności, zapraszamy do prezentacji propozycji pól badawczych, które warte są zainteresowania z poznawczego i praktycznego punktu widzenia.

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny – Przewodniczący
Dr hab. Piotr Matczak, Instytut Socjologii UAM, Przewodniczący Sekcji Socjologii Środowiska PTS
Dr inż. Benedykt Roźmiarek, Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Dr Krzysztof Niedziałowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konrad Bul, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – sekretarz konferencji

Osoby, których referat zostanie zaakceptowany przez organizatorów nie ponoszą kosztów uczestnictwa w konferencji. Pozostałe osoby pokrywają koszty noclegów
i wyżywienia w kwocie 400 zł.

Komunikat konferencyjny oraz kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj: Konferencja_Spoleczna_rola_lasu_i_srodowiska_Komunikat_1_1.06.2018 oraz Konf goluchow_formularz_zgloszeniowy

Zapraszamy do składania zgłoszeń wystąpień zawierających: tytuł, listę autorów wraz z afiliacjami oraz abstrakt (100 słów) do 15 czerwca 2018 do sekretarza konferencji Konrada Bula, OKL Gołuchów, email: konrad.bul@okl.lasy.gov.pl i/lub do Joanny Tusznio, email: joanna.tusznio@uj.edu.pl.

Przewidujemy zwiedzanie Muzeum Leśnictwa, Arboretum oraz Muzeum Zamku w Gołuchowie (http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/zamek-w-goluchowie) z kolekcją sztuki Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Podczas konferencji planowane jest również spotkanie organizacyjne Sekcji Socjologii Środowiska PTS.

 

Konferencje dla socjologów – sesja Klubu Przyrodników pt. Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, 6-8 kwietnia 2018, Łódź

Konferencje dla socjologów – sesja Klubu Przyrodników pt. Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, 6-8 kwietnia 2018, Łódź

Klub Przyrodników [link do strony http://www.kp.org.pl/] jest jedną z najprężniej działających organizacji ekologicznych w Polsce – prowadzi działalność ochroniarską, lobbingową, edukacyjną i popularyzatorską. Sesje Klubu organizowane są co roku i gromadzą członków i sympatyków Klubu oraz osoby zainteresowanych tematyką sesji. W tym roku odbyła się już XXV sesja, tym razem poświęcona została zagadnieniom społecznych uwarunkowań ochrony przyrody. Organizatorzy zaprosili do rozważań na temat postaw i przekonań wpływających na skuteczność ochrony przyrody, a które często stanowią barierę dla działań przyrodników, np. problemów z uzyskaniem społecznej akceptacji dla niektórych działań ochronnych oraz poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa i decydentów.

Na sesję celowo zaproszono różne grupy zainteresowane tematem, w tym praktyków ochrony przyrody z organizacji pozarządowych (m.in. Klub Przyrodników, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Client Earth, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze), pracowników instytucji publicznych (Biebrzański Park Narodowy, Lasy Państwowe), lokalnych aktywistów (Komisja Dialogu Obywatelskiego w Krakowie), jak i pracowników instytucji naukowych zajmujących się przyrodniczymi i społecznymi aspektami ochrony przyrody. Również Sekcja Socjologii Środowiska PTS była godnie reprezentowana, a jej członkowie zaprezentowali kilka referatów – Małgorzata Grodzińska-Jurczak wraz z Joanną Tusznio i Marcinem Rechcińskim przedstawili swój liczący już 10 lat program badań interdyscyplinarnych, w ramach którego realizowali między innymi badania dotyczące konfliktów wokół obszarów Natura 2000. Krzysztof Niedziałkowski razem z Renatą Putkowską-Smoter przedstawili w osobnych referatach wyniki badań dotyczących dyskursu i konfliktów w ochronie żubra i łosia. Renata Putkowska-Smoter przedstawiła również swoje badania dotyczące zieleni miejskiej.

20180407_172932

Prezentowane wystąpienia, dyskusje oraz rozmowy kuluarowe potwierdziły zasadność lepszej integracji różnych środowisk zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami przyrody, oraz większego wykorzystania wiedzy o społeczeństwie w praktycznych działaniach na rzecz ochrony przyrody. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia dyskutujące możliwości usprawnienia komunikacji i dialogu, oraz lepszej mobilizacji społeczeństwa do zaangażowania w ochronę przyrody.

Dla socjologów środowiska takie inicjatywy organizacji pozarządowych, jak opisywana sesja Klubu Przyrodników, powinny być inspiracją do działania i przypomnieniem, że nasza działalność naukowa może i powinna być przekładana na działania praktyczne. Praktycy ochrony przyrody są naturalnymi i otwartymi odbiorcami naszych badań, które mogą przyczynić się do skuteczniejszej i wywołującej mniej kontrowersji społecznych ochrony przyrody. Aby tak się stało, istotne są nie tylko badania naukowe i ich upowszechnianie poprzez publikacje, ale również bezpośrednie spotkania z przedstawicielami różnych środowisk przyrodniczych z sektora publicznego i pozarządowego.