Pierwszy numer Biuletynu!

Pierwszy numer Biuletynu!

Niedawno ukazał się pierwszy numer Biuletynu Sekcji Socjologii Środowiska PTS. Staraliśmy się zawrzeć w nim najpilniejsze informacje dotyczące Sekcji, a także przedstawić członków i przybliżyć nieco naszą działalność. Liczymy na to, że każdy Czytelnik znajdzie w nim coś interesującego. Jeśli jednak zabrakło czegoś istotnego, nic nie stoi na przeszkodzie, by w kolejnych wydaniach Biuletynu włączyć inne tematy i zagadnienia, które w odczuciu Czytelnika są szczególnie warte uwagi. Dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu, do przesyłania swoich komentarzy, opinii, sugestii co do treści. Ponadto jesteśmy bardzo ciekawi, czy przypadła Państwu do gustu forma Biuletynu i sposób prezentacji zawartości. Może czegoś brakuje, a może materiał byłby bardziej czytelny w innej postaci? Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie pomysły i sugestie, są one wręcz niezbędne, by móc rozwijać zarówno Biuletyn, jak i naszą działalność. Stąd raz jeszcze zapraszamy do kontaktu czy to poprzez Facebooka czy bezpośrednio przez e-mail. I, choć mamy nadzieję, że wystrzegaliśmy się błędów, w pierwszym podejściu są one nieuniknione, dlatego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.

Biuletyn jest dostępny pod tym linkiem:

Biuletyn Sekcji Socjologii Środowiska nr 1, 2018

Numer pierwszy Biuletynu, jak i następne, będą zamieszczane na stronie Sekcji, pod zakładką Biuletyn w menu strony.

 

Reklamy

Zapraszamy na konferencję! „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, Gołuchów 18-19 października 2018

Zapraszamy na konferencję! „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, Gołuchów 18-19 października 2018

 Ośrodek Kultury Leśnej LP i Sekcja Socjologii Środowiska PTS zapraszają do udziału w konferencji „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”, która odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza, 18-19 października 2018

Las jako element środowiska przyrodniczego ma istotny kontekst społeczny, wyrażony nie tylko określonymi formami jego użytkowania, ale także sferą pozamaterialną. Wśród społecznych wymiarów lasu należy wymienić m.in. dostęp do zasobów surowca drzewnego i regulacje w tym zakresie (prawne i zwyczajowe); ochrona lasu i  różnorodności biologicznej w lasach; wartości, normy i postawy społeczne wobec lasu; społeczne funkcje lasu (rekreacyjne, kulturowe, estetyczne itp.); zarządzanie zasobami leśnymi (synergie, konflikty i kolizje); las jako przedmiot zainteresowań grup społecznych (społeczności lokalne; organizacje pozarządowe; partycypacja społeczna); las w edukacji formalnej i nieformalnej. Badania dotyczące społecznego znaczenia lasu są prowadzone od dawna, w szczególności w Stanach Zjednoczonych oraz w Skandynawii. W Polsce prowadzono do tej pory przede wszystkim badania dotyczące problemów ochrony przyrody w lasach i konfliktów społecznych w zarządzaniu zasobami leśnymi. Szczególnym obiektem zainteresowania była Puszcza Białowieska, gdzie analizowano długotrwały konflikt wokół definicji i sposobów ochrony lasu angażujący wiele grup społecznych na różnych poziomach podejmowania decyzji i w zmieniającym się otoczeniu prawnym. Choć polskie badania społecznego znaczenia lasu są – jak dotychczas – wycinkowe, nauki społeczne mają potencjalnie do zaoferowania wiele istotnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu istniejących badań i istniejącej wiedzy na
temat społecznego znaczenia lasu, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych. Służyć to ma zarówno celom poznawczym jak i praktycznym, związanym z zarządzaniem lasami. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców i praktyków związanych z budowaniem i stosowaniem wiedzy o społecznych aspektach lasu. Zapraszamy do wygłaszania referatów prezentujących wyniki oryginalnych badań poruszających tematykę lasu w kontekście społecznym, prezentacji innowacyjnych metod i technik badań społecznych mających szczególne zastosowanie do badania społecznego znaczenia lasu, a także wyników i doświadczeń z badań innych elementów środowiska naturalnego, z których wynikają istotne wnioski dla nowych perspektyw badania lasów i innych elementów środowiska w naukach społecznych. W szczególności, zapraszamy do prezentacji propozycji pól badawczych, które warte są zainteresowania z poznawczego i praktycznego punktu widzenia.

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny – Przewodniczący
Dr hab. Piotr Matczak, Instytut Socjologii UAM, Przewodniczący Sekcji Socjologii Środowiska PTS
Dr inż. Benedykt Roźmiarek, Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Dr Krzysztof Niedziałowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konrad Bul, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – sekretarz konferencji

Osoby, których referat zostanie zaakceptowany przez organizatorów nie ponoszą kosztów uczestnictwa w konferencji. Pozostałe osoby pokrywają koszty noclegów
i wyżywienia w kwocie 400 zł.

Komunikat konferencyjny oraz kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj: Konferencja_Spoleczna_rola_lasu_i_srodowiska_Komunikat_1_1.06.2018 oraz Konf goluchow_formularz_zgloszeniowy

Zapraszamy do składania zgłoszeń wystąpień zawierających: tytuł, listę autorów wraz z afiliacjami oraz abstrakt (100 słów) do 15 czerwca 2018 do sekretarza konferencji Konrada Bula, OKL Gołuchów, email: konrad.bul@okl.lasy.gov.pl i/lub do Joanny Tusznio, email: joanna.tusznio@uj.edu.pl.

Przewidujemy zwiedzanie Muzeum Leśnictwa, Arboretum oraz Muzeum Zamku w Gołuchowie (http://www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/zamek-w-goluchowie) z kolekcją sztuki Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej. Podczas konferencji planowane jest również spotkanie organizacyjne Sekcji Socjologii Środowiska PTS.

 

Konferencje dla socjologów – sesja Klubu Przyrodników pt. Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, 6-8 kwietnia 2018, Łódź

Konferencje dla socjologów – sesja Klubu Przyrodników pt. Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody, 6-8 kwietnia 2018, Łódź

Klub Przyrodników [link do strony http://www.kp.org.pl/] jest jedną z najprężniej działających organizacji ekologicznych w Polsce – prowadzi działalność ochroniarską, lobbingową, edukacyjną i popularyzatorską. Sesje Klubu organizowane są co roku i gromadzą członków i sympatyków Klubu oraz osoby zainteresowanych tematyką sesji. W tym roku odbyła się już XXV sesja, tym razem poświęcona została zagadnieniom społecznych uwarunkowań ochrony przyrody. Organizatorzy zaprosili do rozważań na temat postaw i przekonań wpływających na skuteczność ochrony przyrody, a które często stanowią barierę dla działań przyrodników, np. problemów z uzyskaniem społecznej akceptacji dla niektórych działań ochronnych oraz poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa i decydentów.

Na sesję celowo zaproszono różne grupy zainteresowane tematem, w tym praktyków ochrony przyrody z organizacji pozarządowych (m.in. Klub Przyrodników, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Client Earth, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze), pracowników instytucji publicznych (Biebrzański Park Narodowy, Lasy Państwowe), lokalnych aktywistów (Komisja Dialogu Obywatelskiego w Krakowie), jak i pracowników instytucji naukowych zajmujących się przyrodniczymi i społecznymi aspektami ochrony przyrody. Również Sekcja Socjologii Środowiska PTS była godnie reprezentowana, a jej członkowie zaprezentowali kilka referatów – Małgorzata Grodzińska-Jurczak wraz z Joanną Tusznio i Marcinem Rechcińskim przedstawili swój liczący już 10 lat program badań interdyscyplinarnych, w ramach którego realizowali między innymi badania dotyczące konfliktów wokół obszarów Natura 2000. Krzysztof Niedziałkowski razem z Renatą Putkowską-Smoter przedstawili w osobnych referatach wyniki badań dotyczących dyskursu i konfliktów w ochronie żubra i łosia. Renata Putkowska-Smoter przedstawiła również swoje badania dotyczące zieleni miejskiej.

20180407_172932

Prezentowane wystąpienia, dyskusje oraz rozmowy kuluarowe potwierdziły zasadność lepszej integracji różnych środowisk zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami przyrody, oraz większego wykorzystania wiedzy o społeczeństwie w praktycznych działaniach na rzecz ochrony przyrody. Dlatego też dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia dyskutujące możliwości usprawnienia komunikacji i dialogu, oraz lepszej mobilizacji społeczeństwa do zaangażowania w ochronę przyrody.

Dla socjologów środowiska takie inicjatywy organizacji pozarządowych, jak opisywana sesja Klubu Przyrodników, powinny być inspiracją do działania i przypomnieniem, że nasza działalność naukowa może i powinna być przekładana na działania praktyczne. Praktycy ochrony przyrody są naturalnymi i otwartymi odbiorcami naszych badań, które mogą przyczynić się do skuteczniejszej i wywołującej mniej kontrowersji społecznych ochrony przyrody. Aby tak się stało, istotne są nie tylko badania naukowe i ich upowszechnianie poprzez publikacje, ale również bezpośrednie spotkania z przedstawicielami różnych środowisk przyrodniczych z sektora publicznego i pozarządowego.

 

Ankieta o grzybach

Zatrucia grzybami leśnymi stanowią istotny problem w Polsce. Najczęstszą ich przyczyną jest błędna identyfikacja grzybów przez zbieraczy i konsumentów.

Badania prowadzone przez Wydział Biologii UAM i Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mają na celu weryfikację pojawiających się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad doniesień o toksyczności gąski zielonej (Tricholoma equestre).

Poza częścią eksperymentalną, badania polegają również na prowadzeniu ogólnopolskiej ankiety skierowanej do osób zbierających grzyby leśne. W związku z tym, badacze zwracają się do wszystkich osób zbierających grzyby o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej: https://profitest.pl/s/14715/6pn2U0yH

Nowe projekty NCN z socjologii środowiska

NCN logo

Uprzejmie informujemy, że projekty dwojga członków naszej Sekcji zostały zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 13. Są to projekty dr. hab. Piotra Matczaka pt. Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy.  (kwota dofinansowania 744 145 zł) oraz projekt dr Aleksandry Lis pt. „Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami” (kwota dofinansowania 444 458 zł).

Serdecznie gratulujemy!!!